กิจกรรม

การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙ — 7 ก.ค. 2016, 7:32:47

กิจกรรมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก — 30 มิ.ย. 2016, 7:48:34

โครงการ วัยรุ่น วัยใสหัวใจสีขาว ห่างไกลยาเสพติด — 12 ก.ย. 2015, 10:28:37

กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558 — 2 ส.ค. 2015, 10:21:10

การต้อนรับคณะกรรมการศึกษาดูงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี — 10 ก.ค. 2015, 15:11:44

การรับบริจาคอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา — 10 ก.ค. 2015, 14:49:38

ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 — 28 มิ.ย. 2015, 6:21:59

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 — 28 มิ.ย. 2015, 6:02:05

จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558 — 28 มิ.ย. 2015, 5:40:56

คุณรัศมี ชัยเขว้าและครอบครัวนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 17 มิ.ย. 2015, 12:19:18

การตรวจ และรักษาสุขภาพช่องปากนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 — 12 มิ.ย. 2015, 12:25:45

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 — 7 มิ.ย. 2015, 8:44:51

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 — 7 มิ.ย. 2015, 8:35:51

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 — 29 พ.ค. 2015, 14:46:36

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพฐ. — 28 พ.ค. 2015, 4:28:58

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง — 6 เม.ย. 2015, 12:16:31

โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) — 6 เม.ย. 2015, 11:45:46

การปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 — 30 มี.ค. 2015, 13:45:19

การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 — 8 มี.ค. 2015, 14:33:20

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ุุ6 — 8 มี.ค. 2015, 14:20:56

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2557 — 2 มี.ค. 2015, 14:57:39

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (open house) — 12 ก.พ. 2015, 15:13:41

การสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 รอบสอง — 16 ม.ค. 2015, 10:18:02

การบริจาคขนม, อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ — 16 ม.ค. 2015, 9:10:29

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้ความรู้สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย — 28 ธ.ค. 2014, 15:28:32

ประชุมเตรียมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา — 28 ธ.ค. 2014, 14:31:52

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 10 ธ.ค. 2014, 15:43:14

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 7 ธ.ค. 2014, 23:26:33

กิจกรรมการทำเกษตรพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 7 ธ.ค. 2014, 22:47:12

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน "ซับปลากั้งเกมส์ " ครั้งที่ 30 — 7 ธ.ค. 2014, 22:25:55

ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพาสู่เป้าหมาย (PPT MODEL) ปีการศึกษา 2557 — 25 พ.ย. 2014, 13:16:16

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ปีการศึกษา 2557 — 24 พ.ย. 2014, 0:42:44

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ปีการศึกษา 2557 — 16 พ.ย. 2014, 13:09:17

การประชุมจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 16 พ.ย. 2014, 12:16:14

เวทีแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก-อนุบาลปลอดโรค ปี 2557 — 17 ก.ย. 2014, 14:46:15

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา ปี 2557 — 17 ก.ย. 2014, 12:20:08

การอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง — 14 ก.ย. 2014, 6:58:46

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม — 12 ก.ย. 2014, 12:02:31

ค่ายการแบ่งปันประสบการณ์นวตกรรมการใช้หนังสือครูและนักเรียนแกนนำ"โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ" — 4 ก.ย. 2014, 13:55:26

การประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 — 4 ก.ย. 2014, 12:54:49

การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นป.1 และ ชั้นป. 6 — 4 ก.ย. 2014, 12:52:47

กิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อ แม่ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1,2 — 12 ส.ค. 2014, 11:43:29

กิจกรรมปลูกไม้ผล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 — 10 ส.ค. 2014, 11:56:43

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 — 10 ส.ค. 2014, 4:53:47

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 9 ส.ค. 2014, 13:37:15

กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย — 9 ส.ค. 2014, 12:52:58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1" — 18 ก.ค. 2014, 7:38:35

การทำบุญ ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2557 — 14 ก.ค. 2014, 12:50:22

การอบรมแกนนำเครือข่ายโรงเรียนสุจริต — 14 ก.ค. 2014, 11:02:06

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 — 14 ก.ค. 2014, 9:42:03

ยินดีต้อนรับคณะผู้ใจบุญ ได้นำอาหาร ผลไม้ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียน มาบริจาค — 14 ก.ค. 2014, 9:12:59

การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 14 ก.ค. 2014, 8:29:35

ประชุมคณะครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 — 14 ก.ค. 2014, 7:26:26

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 — 17 มิ.ย. 2014, 13:56:49

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน — 17 มิ.ย. 2014, 13:37:52

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ปีการศึกษา 2557 — 17 มิ.ย. 2014, 11:11:37

การตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 5 มิ.ย. 2014, 13:19:00

การประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 — 2 มิ.ย. 2014, 14:25:43

อบรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง สู่ความเป็นมืออาชีพ — 2 มิ.ย. 2014, 13:49:12

การประเมินประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง และการต้อนรับผู้บริหารบริษัทเอสซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด — 24 เม.ย. 2014, 3:19:39

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2556 — 10 เม.ย. 2014, 23:38:17

การแข่งขันกีฬากลุ่ม ภูแลนคาเกมส์ ครั้งที่ 11 — 16 มี.ค. 2014, 13:48:28

การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 — 16 มี.ค. 2014, 13:17:35

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา — 16 มี.ค. 2014, 13:14:58

น้ำสะอาด จากองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา — 1 มี.ค. 2014, 13:09:05

ห้องน้ำอนุบาลหลังใหม่ ได้รับการสนุบสนุนงบประมาณจากบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด — 6 ก.พ. 2014, 1:02:18

โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสือสารได้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 — 5 ก.พ. 2014, 23:21:04

การประชุมผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเขว้า 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 29 ม.ค. 2014, 13:45:11

การประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 — 24 ม.ค. 2014, 0:14:01

การประชุมครูกีฬา ครั้งที่ 2 — 23 ม.ค. 2014, 23:24:08

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 — 12 ม.ค. 2014, 23:18:40

ผู้ใหญ่ใจดีได้นำขนมและสิ่งของ มาบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557 — 10 ม.ค. 2014, 0:13:54

โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ — 7 ม.ค. 2014, 13:16:25

การจัดงานส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 5 ม.ค. 2014, 23:40:31

การประชุมครูกีฬา งานกีฬากลุ่มภูแลนคาเกมส์ — 5 ม.ค. 2014, 23:12:16

การประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ประจำเดือนธันวาคม 2556 — 5 ม.ค. 2014, 23:01:06

การก่อสร้างห้องน้ำอนุบาลหลังใหม่ ได้รับเงินบริจาค จากบริษัทเอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จากัด — 5 ม.ค. 2014, 22:47:24

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพระดับเขต เขต 9 นครชัยบุรินทร์ — 21 ธ.ค. 2013, 12:51:50

ผู้ปกครองนักเรียนเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 11 ธ.ค. 2013, 12:45:17

โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ได้รับบริจาคอุปกรณ์การกีฬา โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ได้รับบริจาคอุปกรณ์การกีฬา จากศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา — 11 ธ.ค. 2013, 12:23:32

การประเมินเครือข่าย โรงเรียนฟันดี ระดับเขตนครชัยบุรินทร์ พ.ศ. 2556 — 11 ธ.ค. 2013, 12:07:39

กีฬาภายในโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง "ซับปลากั้งเกมส์" — 10 ธ.ค. 2013, 13:23:17

— 18 ต.ค. 2013, 13:53:56

การอบรมเชิงปฏิบัติการ e-office งานพัสดุ — 18 ต.ค. 2013, 12:37:41

การประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 — 7 ต.ค. 2013, 11:41:05

ผู้มีจิตศรัทธา ได้เลี้ยงอาหาร ผลไม้ และขนม นักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 7 ต.ค. 2013, 10:34:26

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 29 ก.ย. 2013, 12:57:38

การสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 — 29 ก.ย. 2013, 12:25:28

โครงการค่ายคุณธรรมนำใจป้องกันภัยยาเสพติด — 17 ก.ย. 2013, 10:59:40

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office — 16 ก.ย. 2013, 16:05:01

ภาพการทำหลังคา และติดตั้งรางน้ำฝน โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง โดยได้รับสนับสนุน จากบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด — 16 ก.ย. 2013, 11:18:24

การประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 — 15 ก.ย. 2013, 6:28:19

ผลผลิตจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา — 12 ก.ย. 2013, 15:07:21

การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 — 9 ก.ย. 2013, 12:06:23

การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับอำเภอ ณ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา — 30 ส.ค. 2013, 15:56:03

การทำน้ำสมุนไพรลดกลิ่นปาก — 30 ส.ค. 2013, 15:28:20

— 29 ส.ค. 2013, 12:56:05

การประชุมเตรียมความพร้อม เครือข่ายภูแลนคา ฟันดี ชีวีสดใส ใส่ใจสุขภาพ — 25 ส.ค. 2013, 6:25:35

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 24 ส.ค. 2013, 8:09:40

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง — 24 ส.ค. 2013, 7:48:03

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามการแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ — 13 ส.ค. 2013, 14:29:15

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 — 12 ส.ค. 2013, 16:46:38

การตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจการแปรงฟัน โดยแกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 12 ส.ค. 2013, 15:40:38

การประชุมวางแผนปฏิบัติงานในโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 — 12 ส.ค. 2013, 15:15:05

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 — 12 ส.ค. 2013, 15:09:29

การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 — 12 ส.ค. 2013, 14:36:43

อบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ "เครือข่ายภูแลนคาฟันดี ชีวีสดใส ใส่ใจสุขภาพ" — 28 ก.ค. 2013, 15:03:50

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง — 28 ก.ค. 2013, 12:24:57

ประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแก้งยาว — 28 ก.ค. 2013, 10:13:14

บริษัท เอส.ซี. ยอห์นสัน แอนด์ ซัน ได้บริจาคกีวี สำหรับขัดพื้นห้อง — 23 ก.ค. 2013, 12:34:19

ถวายเทียน ณ วัดซับเจริญพร — 23 ก.ค. 2013, 12:20:13

งานเลี้ยงรับครูใหม่ — 23 ก.ค. 2013, 7:09:26

การปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด — 7 ก.ค. 2013, 12:46:22

การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 6 ก.ค. 2013, 12:08:43

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 6 ก.ค. 2013, 11:34:33

ศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา — 6 ก.ค. 2013, 10:54:29

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 — 6 ก.ค. 2013, 9:09:26

ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 — 30 มิ.ย. 2013, 10:54:35

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ปีการศึกษา 2556 — 30 มิ.ย. 2013, 9:36:57

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงที่โรงเรียนบ้านนาโจด — 16 มิ.ย. 2013, 13:15:07

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ สุนิตา — 30 เม.ย. 2013, 4:46:24

โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ — 30 เม.ย. 2013, 3:51:21

— 12 ม.ค. 2013, 9:12:36

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 — 7 มิ.ย. 2012, 13:36:17

อบรมเวบไซด์ ศูนย์บ้านเขว้า 1,2 รุ่น 7 — 12 พ.ค. 2012, 10:31:54

เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา — 11 พ.ค. 2012, 2:58:51

ออกกำลังกาย — 10 พ.ค. 2012, 9:17:00

กิจกรรม — 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09