ข้อมูลบุคลากร

นายวิฑูร ชาลี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนิท ชัยเขว้า

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรพรรณ ขัดคำ

ครู

นางสาวศิริรัตน์ คุ้มเขว้า

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณิภาพร สินทร

ครูชำนาญการ

นางสาวพรรวินท์ คลาดโรค

ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะดา เติมศักดิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววีรพร ศรีภา

ครู

นางสาวธัญญลักษณ์ แสงลา

ครูผู้ช่วย

นายอัมพร เหง้าเทศ

พนักงานบริการ